top of page
Climbing Plants

Vispārējie noteikumi

Astroloģes Tatjanas Maksimovas pakalpojumu un dāvanu kartes iegādes vispārējie nosacījumi
Distances līgums

1. Izmantotie termini

1.1. Tatjana Maksimova - Pakalpojuma sniedzējs un Dāvanu kartes pārdevējs, pašnodarbināta persona, kas pārdod dāvanu kartes un nodrošina attālinātus pakalpojumus interneta vidē un klātienē (turpmāk tekstā: Dāvanu karte un Pakalpojums), saviem Pircējiem.

 

1.2. Pircējs: Pakalpojuma saņēmējs - klients, kas veicis samaksu pilnā vai daļējā apmērā.

 

1.3. Pakalpojumi: Tatjanas Maksimovas sniegtie astroloģijas konsultācijas.

 

1.4. Sniegto astroloģijas konsultāciju apraksts: speciāli izveidota web lapa, kur minēts t.sk., bet ne tikai pakalpojumu nosaukums, mērķis un sagaidāmie ieguvumi, norises laiks, pakalpojumu maksa, samaksas nosacījumi.

 

1.5. Pakalpojuma maksa: maksa par Konsultācijam.

 

1.6. Dāvanu karte: web lapā iegādātas dāvanu kartes.

 

2. Vispārējie astroloģijas pakalpojumu noteikumi

 

2.1. Tatjana Maksimova patur tiesības mainīt plānoto konsultāciju laiku, par to iepriekš paziņojot

2.2. Tatjana Maksimova informē pakalpojuma saņēmējus par konsultācijas apstiprināšanu.

 

2.3. Konsultācijas un Tatjanas Maksimovas soc.mēdiju saturs veidots ar labiem nodomiem un ņemot  vērā sev pieejamo informāciju, tomēr Tatjana Maksimova nav nekāda veida ārstniecības persona, tā dalās ar savu viedokli, pieredzi un sniedz rekomendācijas, savukārt Pircēju atbildība ir pastāvīgi izvērtēt piedāvāto ieteikumu piemērotību savai situācijai un meklēt medicīnisko palīdzību, kad tas nepieciešams.

Tatjana Maksimova Pircējiem iesaka rīkoties apdomīgi un neuzņemas nekādu atbildību par Pircēju rezultātiem vai pašsajūtu (ne mentālu, ne emocionālu, ne fizisku vai tml) pielietojot vienu vai vairākas ieteiktās metodes.

 

3. Samaksas noteikumi

3.1. Cena par Konsultācijam vai Dāvanu kartem  tiek norādīta eiro, uzrādot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

 

3.2. Samaksa par Konsultācijam vai Dāvanu kartem tiek veikta ar bankas pārskaitījumu.

 

3.3. Samaksa par Konsultācijam vai Dāvanu kartem veicama kā priekšapmaksa pilnā apmērā.

 

3.4. Par kavētajām jeb izlaistām konsultācijam nauda netiek atgriezta.

3.5. Tatjana Maksimova  patur sev tiesības izsludināt cenu pazemināšanas akcijas vai atlaides pēc saviem ieskatiem. Pakalpojumu cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem, izņemot ja cenas paaugstinājums ir tieši saistīts ar PVN vai citām būtiskām izmaksu sastāvdaļām.

 

4. Patērētāja atteikuma tiesības

Dāvanu kartes  gadījumā:

4.1. Tikai Pircējam, kas ir Patērētājs (fiziska persona), ir tiesības izmantot likumā noteiktās atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un atgriezt saņemtās Dāvanu kartes  14  dienu laikā no Dāvanu kartes apmaksas.

 

4.2. Patērētājam, kurš vēlas atgriezt nopirktās Dāvanu kartes un atkāpties no līguma, ir pienākums nosūtīt Pārdevējam aizpildītu lūgumu brīvā formā, kurā būtu izklāstīts lēmums par atteikšanos no Līguma, 4.1. punktā norādītajā termiņā. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu. 

 

4.3. Patērētājam, kurš atgrieza Dāvanu karti, tiek atgriezta visa par Dāvanu karti samaksātā nauda. Pārdevējs atgriež naudu par Dāvana karti ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

 

Konsultāciju gadījumā:

4.4. Pircējam - Patērētājam ir tiesības izmantot likumā noteiktās atteikuma tiesības, un 14  dienu laikā no pilnas apmaksas atteikties no pakalpojuma tikai gadījumos, kad pakalpojuma piegāde ne pilnā, ne daļējā apjomā šajā periodā vēl nav tikusi uzsākta.  

 

4.5. Patērētājam, kurš vēlas atkāpties no līguma Konsultācijas gadījumā, ir pienākums nosūtīt Pārdevējam aizpildītu lūgumu brīvā formā, kurā būtu izklāstīts lēmums par atteikšanos no Līguma, 4.4. punktā norādītajā termiņā. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu. Tādā gadījumā samaksātā Konsultācijas maksa tiek atgriezta pilnā apmērā.

 

4.6. Pircējs - Patērētājs piekrīt un apliecina, ka tas atsakās no savām atteikuma tiesībām tiklīdz Konsultācija ir uzsākta. 

 

5. Citi

5.1. Tatjana Maksimova patur sev tiesības grozīt Lietošanas noteikumus jebkurā laikā, grozījumi stājas spēkā līdz ar to publicēšanu Portālā.

 

5.2. Visi ar e-pasta starpniecību nosūtītie paziņojumi tiek uzskatīti par nodotiem Pircējam 24h pēc paziņojuma izsūtīšanas.

 

5.3. E-pasta adrese tiek izmantota cita starpā rēķinu un citu ar Pakalpojuma sniegšanu saistītu paziņojumu nosūtīšanai.

 

5.4. Par jebkuriem jautājumiem saistībā ar šiem noteikumiem, Pircējs var jebkurā laikā vari rakstīt e-pastu uz adresi: tanja.maksimova@yahoo.com, un viņam tiks sniegta atbilde.

 

Informācija atjaunota 02.01.2023.

bottom of page